Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je svou rozlohou 10 056 km², která představuje 12,8 % rozlohy státu, druhým největším krajem v České republice. Na západě sousedí s Plzeňským krajem, na severu se Středočeským krajem, na severovýchodě s Krajem Vysočina a na východě má kratičký úsek společné hranice s Jihomoravským krajem. Na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousy, na jihovýchodě s Dolními Rakousy a na jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko.

V kraji žije 637 472 obyvatel, s nejnižší hustotou osídlení v zemi 63,4 obyvatel na km². V Jihočeském kraji je 623 obcí, z toho je 53 měst. Území kraje je vymezeno územím okresů, kterých je celkem 7:

Nejlidnatějším okresem je okres České Budějovice, kde žije téměř 30 % obyvatel kraje, což je dáno především soustředěním do samotného metropolitního města jižních Čech Českých Budějovic. V Českých Budějovicích žije necelých 100 tisíc obyvatel, naopak nejméně lidnatým je okres Prachatice.

Hlavními přednostmi Jihočeského kraje je jeho kulturní a turistická nabídka spojená s volnočasovými aktivitami.

Kraj je spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje jen, jen stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů, kteří jsou voleni na čtyřletý mandát. Funkce člena zastupitelstva je funkcí veřejnou. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

Výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti je Rada. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Hejtmanem Jihočeského kraje byl 3. listopadu 2020 zvolen Martin Kuba, který vystřídal Ivanu Stráskou.

Krajský úřad  plní úkoly v  samostatné působnosti uložené  mu zastupitelstvem a radou a napomáhá  činnosti výborů a komisí. Rada může ukládat  úkoly krajskému úřadu  jen v rozsahu  své působnosti svěřené jí zákonem. Krajský úřad  vykonává přenesenou  působnost s  výjimkou věcí,  které  jsou  zákonem  svěřeny  zastupitelstvu  a  radě nebo zvláštnímu orgánu. V čele krajského úřadu stojí ředitel, který je nadřízeným všech zaměstnanců krajského úřadu a kontroluje jejich činnosti.

Více informací naleznete na www.kraj-jihocesky.cz.

Příroda a krajina v Jihočeském kraji

Krajina jižních Čech je známa řadou rybníků a malebných vesnic, které se rozkládají mezi dvěma pánvemi, Českobudějovickou a Třeboňskou. Okolo se vypínají kopce Středočeské pahorkatiny, Českomoravské vrchoviny a na hranicích s Rakouskem pak Novohradské hory. Jihozápadní hranici tvoří druhé nejvyšší pohoří v Čechách, Šumava. Nejvyšším bodem kraje je vrchol hory Plechý (1378 m), nejnižším je hladina Orlické přehrady (350 m). Průměrná nadmořská výška činí 400–600 m.

Největším chráněným přírodním územím je Šumava, chráněná jednak jako chráněná krajinná oblast, a jednak jako národní park. Je součástí přeshraniční biosférické rezervace Šumava – Bavorský les. Druhou důležitou biosférickou rezervací je Třeboňsko, dále Novohradské hory a CHKO Blanský les.

Hospodářství v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji převažuje těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu. Významným přírodním bohatstvím jsou však lesy, které zaujímají více než třetinu plochy celého kraje (37 %). Proto mělo v minulosti pro Jihočeský kraj velký význam lesnictví a dřevařský průmysl.

Vzhledem k nalezištím křemene a křemenného písku zde vznikl také průmysl sklářský. Dalším důležitým odvětvím bylo a do dnešní doby je rybářství a zemědělství. Přírodní podmínky a odlehlost však neumožnily vytvoření dostatečné dopravní infrastruktury a bránily tak dalšímu růstu již existujících výrobních odvětví a ztížily rozvoj nově vzniklých odvětví (papírenský průmysl). Nejvíce průmyslové výroby je soustředěno do okolí Českých Budějovic, Strakonicka a ve městě Písek. Zbývající část Jihočeského kraje zůstala i nadále zemědělsky zaměřená.

Průmysl v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji se po roce 1948 začalo s budováním podniků, zaměřených především na strojírenský průmysl např. Motor České Budějovice, ZVVZ Milevsko, ČZ Strakonice a další. Budování průmyslu navazovalo i na místní tradice, a to především v rozvoji dřevozpracujícího (Jitona Soběslav, Jihočeské dřevařské závody), textilního (Jitex Písek, Otavan Třeboň, Šumavan Vimperk, Jitka Jindřichův Hradec, Fezko Strakonice) a potravinářského průmyslu (Jihočeské mlékárny).

Rozložení průmyslových a obchodních ploch v Jihočeském kraji je v současnosti ovlivněno tradicí průmyslové výroby v městských centrech. Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci a v okresech Tábor a Strakonice. Převažuje zpracovatelský průmysl (výroba dopravních prostředků, strojů, zařízení a elektrotechniky, výroba potravin a nápojů, textilní a oděvní). Novým energetickým centrem je jaderná elektrárna Temelín.

V posledním období hraje roli i geografické umístění v blízkosti ekonomicky rozvinutých států – Rakouska a Německa. Významné je z tohoto pohledu členství Jihočeského kraje v Evropském regionu Dunaj – Vltava, který se skládá ze sedmi regionů (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Spolková země Horní Rakousko, Spolková země Dolní Rakousko, Spolková země Dolní Bavorsko a Horní Falc) ve třech zemích (České republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky).

Více informací naleznete na www.evropskyregion.cz.

Zemědělství v Jihočeském kraji

Důležitou roli hraje v kraji stále primární sektor - zemědělství, lesnictví a rybářství. Jihočeský kraj má po Kraji Vysočina druhý nejvyšší podíl zaměstnanosti v zemědělství (8,9%).

Zemědělství Jihočeského kraje se v rostlinné výrobě orientuje na pěstování obilovin, olejnin (řepka olejka), brambor a ovoce (třešně, jablka, rybíz, švestky).

V živočišné výrobě je významný chov skotu, drůbeže a prasat. Dlouholetou tradici má v Jihočeském kraji rybníkářství. Chov ryb v 25 000 ha vodních ploch představuje polovinu produkce v rámci celého Česka. Významná je produkce dřeva, zejména smrkového, ale i borového. 

Cestovní ruch v jižních Čechách

Jihočeský kraj je významnou turistickou a rekreační oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech největší nárůst podílu na podnikatelských aktivitách v kraji. Po Hlavním městě Praze mají Jihočeský kraj druhou největší ubytovací kapacitu (47 929 lůžek) a mezi turisty je jedním nejnavštěvovanějších krajů České republiky.

Více informací určených nejen pro turisty naleznete na webových stránkách www.jiznicechy.cz.

Věda a vzdělání v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj má v určitých oborech velmi silnou vědecko-výzkumnou základnu a zastoupení ústavů Akademie věd České republiky (AV ČR). Místní uspořádání veřejných vzdělávacích a vědecko-výzkumných kapacit je nejvýznamnější v hospodářském centru regionu, tedy v Českých Budějovicích. Rozsáhlá síť převážně přírodovědně zaměřených pracovišť základního a aplikovaného výzkumu zase pokrývá Třeboňsko, Novohradsko, Vodňansko a Jindřichohradecko. V oblasti přírodovědné vědecké specializace se jedná o významné centrum na úrovni České republiky, v některých mimořádných případech nabývající dokonce světového významu.
Jak již bylo zmíněno, na území Jihočeského kraje působí řada vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí. Mezi nejvýznamnější patří Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích jako veřejná vysoká škola univerzitního typu složená ze sedmi fakult (přírodovědecká, ekonomická, filozofická, pedagogická, teologická, zdravotně sociální a zemědělská) a dvou vysokoškolských ústavů (Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech). Dále Biologické centrum AV ČR, v. v. i., vzniklé na bázi ústavů AV ČR, které se zabývají vědeckým výzkumem v oblastech: obecné a aplikované entomologie, hydrobiologie-limnologie, parazitologie, molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a biologie patogenů rostlin, půdní zoologie, půdní mikrobiologie, půdní chemie, půdní mikromorfologie a ekologie, a využívá získaných poznatků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v zemědělství, vodním hospodářství, lesnictví a lékařství.

Další významnou školou je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která v současné době nabízí bakalářské a inženýrské obory v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství, dopravy a logistiky. Studijní programy mají v posledním ročníku do osnov zahrnut v České republice nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Škola má nyní uzavřeno téměř tisíc rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá zhruba 900 studentů. Spolupráce s vybranými firmami podle studijních oborů je proto rysem celého studia.